Ploché strechy

Plochá strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím objektu. Patrí medzi obalové konštrukcie, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho a podieľa sa na vytváraní vhodnej klímy v interiéroch. Tieto obalové konštrukcie domu patria k najnamáhanejším. Sú vystavené účinkom ultrafialového žiarenia, veľkým výkyvom teplôt na svojom povrchu, prehrievaniu, zrážkovej vode, vetru, a, samozrejme, nezanedbateľnému prestupu vodných pár z vnútorného prostredia.

Hlavnou funkciou strechy je zabrániť prenikaniu vody do vnútorného prostredia. Okrem vodonepriepustnosti musí táto konštrukcia spĺňať aj ďalšie kritériá – tepelnotechnické (tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, minimálna povrchová teplota a pod.), tepelno-vlhkostné (ročná vlhkostná bilancia), akustické, protipožiarne, statické, estetické a iné. Vzhľadom na svoju funkciu a požadovanú životnosť sú závislé nielen od kvality použitých materiálov hydroizolačnej vrstvy, ale aj od dokonalosti vyhotovenia a usporiadania jednotlivých vrstiev celkového návrhu strechy s dokonalým riešením detailov.

Za plochú strechu považujeme horizontálnu obvodovú strešnú konštrukciu, zloženú z viacerých vrstiev, ktorej vonkajší povrch vodotesnej povlakovej krytiny tvoria modifikované asfaltové pásy či hydroizolačné fólie napríklad na báze PVC a pod. Ploché strechy si vyžadujú odborný návrh skladby vychádzajúci z prevádzkových podmienok objektu. Dokonale realizovaná plochá strecha je veľmi dôležitým konštrukčným prvkom každej budovy z hľadiska životnosti a zníženia jej energetickej náročnosti.